Tarihçe

13.03.1992 tarihinde M6.8 büyüklüğünde Erzincan’da meydana gelen 653 kişinin ölümüne, 6700 binanın hasar görmesine neden olan büyük depremden sonra İTÜ İnşaat Fakültesi ve Maden Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir grup bilim adamının birlikte girişimleri ile ülkemizin, halkımızın depremden göreceği can ve mal kaybını en aza indirebilmek amacı ile Türkiye Deprem Vakfı’nı kurmaya karar vermişlerdir. Vakıf, ülkemizde özellikle 1939 büyük Erzincan depreminden sonra birlikte çalışarak bu günlere kadar ülkemizde ve dış ülkelerde başarı sağlamış İTÜ, ODTÜ, ve BÜ’nin değerli öğretim üyeleri daima uyguladıkları gibi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile işbirliği halinde yine memleketimizde bu konuda etkinlik gösteren kuruluşların, ülkemizin deprem bilimi ve deprem mühendisliği alanında uzman kişilerini, bir araya toplayan Türkiye Deprem Vakfı adında ve vakıf statüsünde bir organizasyonun kuruluşunu 15 Nisan 1993 tarihinde gerçekleştirmişlerdir.

Kurucular Heyeti

Prof. Dr. Rifat YARAR (vefat)
Prof. Dr. Semih S. TEZCAN
Prof. Dr. Kazım ERGİN (vefat)
Prof. Dr. Kemal KAFALI (vefat)
Yük. Müh. Selahattin UZEL (vefat)
Prof. Dr. Güven ÖNAL
Prof. Dr. Remzi ÜLKER (vefat)
Prof. Dr. M. Hasan BODUROĞLU (vefat)

Kurucular, bir grup halinde çalışmış ve üç toplantı sonunda gerekli Vakıf Senedini hazırlamışlardır. Vakıf Senedi usulüne uygun olarak Kadıköy Asliye Altıncı Hukuk Hakimliği’nin 26.02.1993 tarih 1992/851 esas ve 1993/95 nolu kararı ile tescil edilmiş ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce uygun görülerek 15 Nisan 1993 tarih 21553 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Vakfımızın hızla kuruluşunda o tarihlerde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri görevini yürüten Sayın Yüksek Mühendis Necdet SEÇKİNÖZ’ün büyük yardımları olmuştur.

Kuruluş Amacı

 • Topraklarının %96’sı deprem afetine maruz bulunan ülkemizin, depremler sonunda karşılaştığı büyük can ve mal kayıplarının en aza indirilebilmesi için; deprem öncesi ve sonrasında alınması gereken etkili ve fiili önlemler hususunda, ülke içindeki ve dışındaki ilgili bilimsel, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, etkinliklerini her bakımdan desteklemek.
 • Deprem ve deprem mühendisliği bilgi ve mesleğinin gelişmesini, eğitimini ve toplumda benimsenip yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Vatandaş kitlelerini deprem afetine karşı koruyucu önlemler hususunda sürekli eğiterek bilinçli, tedbirli ve hazırlıklı bulunmalarını temin etmek,
 • İlgili mevzuat dahilinde, her seviyede eğitim-öğretim kurum ve kuruluşlarının kurulması, işletilmesi, kurslar açılması, seminerler, sempozyumlar, konferanslar v.b. düzenlemek, lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim gören öğrenciler ile, bilimsel ve teknik araştırmalarda bulunan kişi ve kurumlara, teknik, mali ve sosyal yardımlarda bulunmak ve burslar vermek,
 • Depreme dayanıklı bina tasarım ve uygulama hizmetlerinde, danışmanlık, gözetim ve denetim yapmak, kalite kontrol ve teknik elemanların yetenekleri hususunda belge ve sertifikalar vermektir.

Faaliyet Alanları

 • Deprem afetinden korunmayı, zararlarını en aza indirmeyi amaçlayan, yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklerin ciddiyetle uygulanmasını sağlamak üzere ilgili tüm kuruluşlarla ve vatandaşlarla, bütünleştirici ve yönlendirici niteliklerde işbirliği yapılması,
 • Deprem mühendisliğinin geliştirilmesi ve uygulamalarının yaygınlaştırılması çabalarına paralel olarak deprem öncesi, ve deprem sonrası aşamalarında alınacak önlemler hususunda ilgili kuruluşlara yol gösterilmesi, desteklenmesi, gerekirse yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması,
 • Ülkemizde deprem ve deprem mühendisliği konularında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sağlamak üzere: Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak tertipleyecekleri ulusal ve uluslararası bilimsel, teknolojik, eğitsel, idari ve yasal niteliklerdeki toplantıların desteklenmesi, gerekirse vakıf tarafından doğrudan organize edilmesi, bu faaliyetlerin sonuçlarının yayınlanması,
 • Gerek depremden önce depreme dayanıklı olacak şekilde inşaatların projelendirilmesinde ve uygulanmasında, gerekse mevcut yapıların gelecekteki depremlere dayanıklılık derecelerinin değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılması, teknik ve idari açılardan çalışmalar yapılması,
 • Resmi ve özel inşaat sahipleri tarafından talep edildiği takdirde; inşaatların projelendirilmesi ve bunların uygulanması aşamalarında, vakıf tarafından, konuyla ilgili seçkin ve güvenilir uzmanlara, titizlikle gerekli kontrolların yaptırılması böylece, gerekli deprem emniyeti bulunan binalara “Bu binada depreme karşı gerekli fenni güvenlik önlemleri alınmıştır” şeklinde bir güvence levhasının konulması, bu arada, vakıf aracılığı ile, bina sahipleri açısından binalarının deprem riski mertebesinin tespiti ve en uygun şartlarla deprem hasar sigortası yaptırılması,
 • Yüksek öğretim kuruluşlarında Deprem Bilgisi ve Deprem Mühendisliği disiplinleri üzerine uzmanlar yetiştirilmesinin desteklenmesi, ayrıca orta ve yüksek öğretim seviyesindeki okullarda deprem bilgisi ve önlemleriyle ilgili eğitim ve araştırma yapılmasının desteklenmesi ve organize edilmesi,
 • Toplumun deprem ve koruyucu önlemler konularında afiş, broşür, sergi ve benzeri çeşitli medyalar ve en yeni teknolojileri sergileyen ulusal ve uluslararası fuarlar, videolu konferanslar, basın ve TV aracılığı vb ile bilinçlendirilmesi, ayrıca bu hususta tüm kamu veya özel kuruluşlarla işbirliği yapılması,
 • Ülke genelinde iller ve ilçeler bazında deprem önlemleri ile ilgili tüm etkinlikler için, Türkiye Depremden Korunma Ağı konusunda ilgili makamlara danışmanlık ve destek sağlanması,
 • Ülkede meydana gelebilecek depremler sırasında; kurtarma, acil yardım, muvakkat barındırma, uzun süre iskan vb. aşamalarda hangi kuruluşların el birliği ile çalışacaklarının ve acilen neler yapacaklarının planlanması, bu planların vatandaşlarla birlikte, gerçekçi senaryolar halinde iller ve ilçeler bazında periyodik olarak ve ciddiyetle uygulanması, bu deprem organları ağının uluslararası genişletilmiş bir ağ içinde bütünleştirilmesi amacı ile kamu ve halkla işbirliği yapılması,
 • Deprem mahallinin ve oluş zamanının ayrıca, mümkün olduğu kadar ayrıntıları ile tahribat durumunun saptanması ve acilen ilgili makamlara bildirilmesi için ilgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapılması,
 • Vakfın ülke içinde ve dışındaki benzeri yerli, yabancı ve uluslararası kuruluşlara üye olarak bunların faaliyetlerine katılması, işbirliği yapılması, etkinliklerinden ve her çeşit maddi ve teknik imkanlarından yararlanılması.
 • Bilimsel ve Teknik Raporlar, Kitaplar yayınlanması,
 • MODSEA Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı ile Görsel ve Uygulamalı Eğitimler,
 • Deprem Simülasyon Eğitim Odası – Sabit ve Araç Üstü Kurulumu Projeleri (Anahtar Teslim)
 • Açık Grup Eğitimleri çerçevesinde, Temel Bilinçlendirme Eğitimleri