C#

SQL Insert statement using @ in C#

SqlCommand cmd = new SqlCommand(); cmd.Connection = conn; cmd.CommandText = “INSERT INTO Customers(name, surname, email, phone) VALUES(@name,@surname,@email, @phone)”; cmd.Parameters.AddWithValue(“@name”, name); cmd.Parameters.AddWithValue(“@surname”, surname); cmd.Parameters.AddWithValue(“@email”, email); cmd.Parameters.AddWithValue(“@phone”, phone); conn.Open(); cmd.ExecuteNonQuery(); conn.Close();

C#

C# – Multicast

using System; // Declare a delegate. delegate void StrMod(ref string str); class MultiCastDemo { // Replaces spaces with hyphens. static void replaceSpaces(ref string a) { Console.WriteLine(“Replaces spaces with hyphens.”); a = a.Replace(‘ ‘, ‘-‘); } […]

C#

C# – Exception

using System; namespace ExceptionH { // Class Definiton for Custom Exceptions public class CustomException : Exception { public CustomException(string message, Exception inner):base(message, inner) { // Nothing to do here for this example // If your […]

C#

C# – FileIO

using System; using System.IO; using System.Diagnostics; namespace FileIO { class DiskOperations { static void ListDrives() { foreach (DriveInfo drive in DriveInfo.GetDrives()) { Console.WriteLine(drive.RootDirectory.Name); ListDirectories(drive.RootDirectory.Name); Console.WriteLine(); } } static void ListDirectories(string dirSelected) { try { DirectoryInfo […]

OS

Linux Commands

1- find the present working directory? pwd 2- go to your home directory? cd 3- list the contents of the directory you are in? ls 4- list the running user processes? ps 5- list the […]

No Picture
Ajax

Ajax Guide

How it works – Overview AJAX relies on a broker to dispatch and process requests to and from the server.  For this task, the .Net wrapper relies on the client-side XmlHttpRequest object. The XmlHttpRequest object […]

Algorithms

Algorithms with C and Pascal Programming Languages

1. AKIŞ ŞEMASI İŞARETLERİ 1.1. GİRİŞ Bilgisayar programlaması sırasında izlenebilecek birçok yol ve yöntem bulunmaktadır. Bilgisayar programcısının probleme ilişkin çözümü gerçekleştirebilmesi için problemin çözümü ile ilgili bilgileri bilmesi gerekir. Bir problemin çözümünde izlenecek olan adımlara […]

C#

C# – Delegate

using System; // Declare a delegate. delegate void StrMod(ref string str); //Delegate signature class MultiCastDemo { // Replaces spaces with hyphens. static void replaceSpaces(ref string a) // defining a var as reference { Console.WriteLine(“Replaces spaces […]

C#

C# – Try Catch Finally Example

using System; class ExcDemo1 { public static void Main() { int[] nums = new int[4]; try { Console.WriteLine(“Before exception is generated.”); // Generate an index out-of-bounds exception. for (int i = 0; i < 10; […]

C#

C# Demonstrates how to work with SqlCommand objects

using System; using System.Data;using System.Data.SqlClient; class SqlCommandDemo {SqlConnection conn; public SqlCommandDemo(){// Instantiate the connection // conn = new SqlConnection( “Data Source=(local);Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI”);} // call methods that demo SqlCommand capabilities // static void Main(){SqlCommandDemo scd = […]

SQL

SQL Part 2

SQL ID AD MAAS } Kolon adı (field) 1 Kazım 10000 } 2 Metin 75000 } Kayıt (rows) … …………….. ……….. } Kolon Kolon Kolon   Table : Database’de saklanan kolonların birleşiminden oluşan kümedir. Table’ın […]

SQL

SQL

BÖLÜM 1 BİR VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI   1.1 Giriş SQL ile gerçekleştirilecek işlemlerde, üzerinde işlem yapılacak olan veri tabanı kütükleri ya da tablolar, bir veri tabanı içinde oluşturulur.Bu veri tabanını oluşturmak için, CREATE DATABASE isim; […]

SQL

SQL Part 3

SQL NEDİR? SQL, İngilizce adıyla “Structured Query Language” (Yapılandırılmış Sorgulama Dili) bir veri tabanı sorgulama dilidir. SQL ile veri tabanına yeni tablolar, kayıtlar ekleyip silebilir, mevcut veriler üzerinde düzenlemeler ve sorgular yapılabilir. SQL ile ORACLE, […]

SQL

Common T-Sql Commands

Temel Sql komutları iki bölümde incelendiğini daha önceki dökümanlarda bahsetmiştik. DDL (Data definition language) : Veri tanımlama dili. DML (Data manuplation language) : Veri düzenleme dili. DDL komutları Create, Drop, Alter komutları ile başlar. ve […]